Logo
Tetracom Interactive Solutions
Languages
English Bulgarian
News details

Договор BG16RFOP002­2.001-1250-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

March 29, 2016


На 29.03.2016 г. „Тетраком Интерактивни Решения“ ООД  подписа договор BG16RFOP002­2.001-1250-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в  Тетраком Интерактивни Решения“ ООД“. 

Проектът е свързан с закупуване и въвеждане в експлоатация на: Сървър с 3бр. сървърни модула за приложения – 2 броя, Сървър с 3бр. сървърни модула за машинен превод – 1 брой, Софтуер за графично разпознаване на текст – 1 брой, Лиценз за алгоритъм за клъстериране – 1 брой, Софтуер за машинен превод – 1 брой, Софтуер за кролване на социални мрежи – 1 брой и Софтуер за извличане на мнение от текст – 1 брой, чрез които компанията да оптимизира процесите си и да повиши своята конкурентоспособност.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 700 392.83 лв., от които 490 274.98 лв. безвъзмездна финансова помощ (416 733.74 лв. европейско и 73 541.24  лв. национално съфинансиране) и 210 117.85 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на производствения капацитет на "Тетраком Интерактивни Решения " ООД, чрез въвеждане на специализирани софтуер и хардуер.

Специфични цели на проекта:

 • Разширяване на експортния капацитет;
 • Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес;
 • Подобряване качеството на съществуващите услуги.

Резултати:

 1. Съкращаване с над 50% времето за осъществяване на процеса по клъстериране;
 2. Прилагане на лингвистичен метод на анализ;
 3. Автоматизирано разпознаване на текст от графични източници;
 4. Отпадане допълнителните обработки от редактор в подпроцесите по клъстериране, обработка на данни от социалните мрежи и графично разпознаване на текст;
 5. Удвояване на капацитета за предоставяне на софтуерни услуги за работа със съдържание;
 6. Повишаване капацитета за хостинг и колокация на услуги за работа със съдържание с 25%;
 7. Подобряване на производителността на труда с над 42%;
 8. Повишаване на генерираните приходи от износ с над 25%;
 9. Вътрешна норма на възвръщаемост на проекта от над 30%;
 10. Повишаване ефективността на производствените разходи с над 17%;
 11. Оптимизиране времето за машинен превод между 4 и 6 пъти;
 12. Постигане на ефективно кролване (изваждане на текст, търсене и обработка на съдържание) от социални медии;
 13. Постигане на бърз и ефективен машинен превод от 10 езика на английски език;
 14. Увеличаване броя на достъпните източници на информация с над 2 пъти;
 15. Намаляване на общото количество хартиен отпадък предвиден за депониране при равни други условия;
 16. Количествата поликарбонат предвидени за депониране ще бъдат сведени до нула.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.001-1250 Подобряване на производствения капацитет в „Тетраком Интерактивни Решения“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Тетраком Интерактивни Решения“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО