Logo
Tetracom Interactive Solutions
Languages
English Bulgarian
News details

Договор BG16RFOP002-1.001-0078-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

July 13, 2017

„Тетраком Интерактивни Решения ООД” на 07.07.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-1.001-0078-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет: „Повишаване на иновативния капацитет на Тетраком Интерактивни Решения ООД чрез внедряване на иновативен софтуерен продукт в сферата на езиковите технологии ”.

Проектът е свързан със закупуване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт чрез закупуването на 1 бр. модул за оптимизиране на заявки към търсещи машини в интернет, 1 бр. модул за генериране на мултикритериални клъстери от документи и 1 бр. модул за интерактивно представяне на резултатите от бизнес сантимент анализ на текст на английски и български език. Успешното внедряване на иновативния софтуерен продукт ще бъде подпомогнато и от предоставянето на два типа услуги: осигуряване на пазарно проучване с цел разработване на по-ефективни продукти и получаване на достъп до бази данни - достъп до медийни данни на български и английски език и достъп до база данни с паралелни корпуси с аудио и текстови данни.

С помощта на тези активи и услуги ще се внедри иновативен софтуерен продукт за акумулиране, анализ и визуализация на онлайн информация на различни езици чрез прилагане на последните научни разработки в областта на компютърната обработка на езика. Софтуерният продукт е предназначен за бизнес потребители и ще бъде предлаган под формата на услуга чрез мобилно приложение на масовите бизнес потребители основно посредством големите телекоми в различни държави. Продуктът ще бъде предлаган и на други големи бизнес организации. Предложената иновация е защитена по силата на Закона за авторското право и сродните му права и попада в тематична област „ИКТ и информатика“ от Иновационната стратегия за интелигентна специализация в направление „езикови технологии“. Иновативният продукт представлява новост на световно ниво и е разработен в рамките на проект, финансиран от Националния иновационен фонд, съвместно с Института по български език към БАН. В рамките на проекта ще бъдат закупени софтуерни продукти и ще бъдат предоставени специализирани услуги, които ще предоставят възможност на кандидата успешно да внедри иновативния продукт и да го наложи на европейския и международен пазар.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 777 489.32 лв., от които 699 740.39 лв. безвъзмездна финансова помощ (594 779.33 лв. европейско и 104 961.06 лв. национално съфинансиране) и 77 748.93 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: Повишаване на иновационната дейност на „Тетраком Интерактивни Решения“ ООД в тематична област в тематична област „ИКТ и информатика“ от ИСИС внедряване на иновативен продукт.

Специфични цели на проекта:

 • Внедряване на иновативен продукт на световно ниво;
 • Успешно пазарно налагане на иновативния продукт и удължаване на жизнения му цикъл;
 • Подобряване на финансовите показатели на кандидата и засилване на неговия експортния потенциал;
 • Привличане на нови клиенти и навлизане в нова пазарна ниша – тази на телекомите;

Резултати:

 • Внедряване на иновативен софтуерен продукт на световно ниво в сферата на езиковите технологии, а именно софтуер за акумулиране, анализ и визуализация на достъпната онлайн информация на различни езици;
 • Постигане на желаната себестойност на иновативния продукт и като следствие – постигане на дисконтиран срок за откупуване на инвестицията между 1 и 5 години;
 • Възможност за едновременно предлагане на продукта на милиони потребители и в резултат – постигане на вътрешна норма на възвращаемост между 20 и 40%;
 • Нарастване на производителността на предприятието с над 15%, в следствие на внедряването на иновацията и поради цялостната автоматизация на процесите, извършвани от софтуера;
 • Нарастване на нетните приходи от продажби с над 40%, поради огромния потенциал на продукта и възможността, който дават предвидените за закупуване активи, за едновременно предлагане на милиони потребители по целия свят.
 • Повишаване на ефективността на иновативния продукт чрез анализ и предоставяне на данни от множество източници на информация, както и чрез предоставяне на възможност за резюмиране на резултатите от анализа в аудио формат;
 • Удължаване на жизнения цикъл на продукта и разширяване на неговия пазарен потенциал.