Logo
Tetracom Interactive Solutions
Languages
English Bulgarian
News details

Договор BG16RFOP002-1.005-0038-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

May 15, 2018

На 08.05.2018 г. Тетраком Интерактивни Решения ООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0038-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет: Изпълнение на проект "Разработване на иновативна услуга в направление езикови технологии".

Проектът е насочен към разработване на иновативна софтуерна услуга за задълбочен количествен и качествен анализ на информация от многобройни източници в реално време. Проектът ще бъде осъществен в партньорство с Института за български език към БАН. Предложената иновация попада в тематична област "ИКТ и информатика" от Иновационната стратегия за интелигентна специализация в направление "езикови технологии". Иновативната услуга ще позволява висока степен на автоматизация при категоризация и кодиране на обработваните текстове, ще бъде уеб базирана, което е огромно улеснение за потребителите и ще предоставя възможност за връзка в реално време с източника на информация, така че при промяна в основния източник, автоматично ще се променя анализа и резултатите от анализа. Услугата е предназначена за бизнес потребители, потребители в сферата на образованието, както правителствени и неправителствени организации (основно екологични организации, за които услугата ще бъде предоставяна безвъзмездно). Основните разходи, свързани с изпълнението на проекта и разработването на иновацията, са свързани с наемането на 8 квалифицирани експерта, които ще бъдат отговорни за разработката, закупуването на софтуер за тестване на функционалности, наем на сървър и използване на външна услуга за част от разработката, свързана с визуализационната среда. Категорията изследвания по проекта попадат в режим „индустриални научни изследвания“, а нивото на технологична готовност на услугата в края на проекта ще бъде TRL6. Проектното предложение ще надгради научни постижения, постигнати в резултат от изпълнен проект на кандидата и партньора по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007-2013)

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 559 414.14 лв., от които 434 684.40 лв. безвъзмездна финансова помощ (369 481,72 лв. европейско и 65 202,68 лв. национално съфинансиране) и 124 729.74 лв. собствено съфинансиране от страна на Бенефициента и партньора по проекта.

Обща цел на проекта:
Основна цел на проектното предложение е повишаване на иновационния капацитет и дейност на "Тетраком интерактивни решения" ООД в тематична област "ИКТ и информатика", направление "езикови технологии" от ИСИС, чрез разработването на продуктова иновация в сферата на услугите, а именно иновативна услуга за задълбочен качествен и количествен анализ на информация от многобройни източници в реално време.

Специфични цели на проекта:
- Разработване на иновативна в общоевропейски и световен мащаб продуктова иновация в сферата на услугите до етап TRL6;
- Повишаване на иновационния капацитет и дейност на дружеството;

Така описаните обща и специфични цели са в пряк унисон с целта на процедурата "Разработване на продуктови и производствени иновации", а именно: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. В допълнение, реализацията на настоящия иновативен проект, пряко допринася за постигане на очакваните резултати от реализация на процедурата, а именно: нарастване на дела на предприятията, разработващи продуктови и производствени иновации в тематичните области на ИСИС, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност. Заложените цели са в унисон и със специфичната цел на Приоритетна ос 1 на ОПИК за повишаване на иновационната дейност на предприятията и ще допринесе за разработване на иновативна услуга в област ИКТ и информатика от ИСИС с потенциал за внедряване в икономиката.

Очаквани резултати:

  • Повишаване на иновативния капацитет на кандидатът и партньорът; създаване на прототип на услугата;
  • Наем на 1 бр. сървърна система за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност по проекта;
  • Повишаване на иновативния капацитет на кандидатът и партньорът; разработена продуктова иновация (услуга за задълбочен качествен и количествен анализ на информация от многобройни източници в реално време) на шесто ниво на технологична готовност TRL 6, а именно технология (услуга), демонстрирана в релевантна среда;
  • Създаване на прототип на услугата, тестван в релевантна среда;
  • Извършена външна услуга за научни изследвания за изграждане на визуализационна архитектура на прототипа на софтуерната услуга;
  • Закупен и внедрен 1 бр. софтуер за тестване на функционалности при разработката на иновативната услуга;
  • По-голяма ефективност при разработката на услугата;
  • Постигане на по-добри резултати от научно-изследователската и развойна дейност;