Лого
Тетраком Интерактивни Решения
Languages
English Bulgarian
News details

Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002­2.001-1250-С01

Четвъртък, 2016, Май 19


 
19.05.2016 г.
 
„Тетраком Интерактивни решения“ ООД обявява процедура  „Избор с публична покана“ с предмет:
 
Доставка и инсталиране на специализирани софтуер и хардуер
 • Обособена позиция 1: Сървър с 3бр. сървърни модула за приложения – 2 броя и Сървър с 3бр. сървърни модула за машинен превод – 1 брой
 • Обособена позиция 2: Софтуер за графично разпознаване на текст – 1 брой
 • Обособена позиция 3: Лиценз за алгоритъм за клъстериране – 1 брой
 • Обособена позиция 4: Софтуер за машинен превод – 1 брой
 • Обособена позиция 5: Софтуер за кролване на социални мрежи – 1 брой и Софтуер за извличане на мнение от текст – 1брой
Срок за подаване на оферти – до 26.05.2016 г., 19:00 ч.
 
Тръжната документация е налична и на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg
 
Съдържание на тръжната документация:
 1. Решение за откриване на процедура чрез избор с публична покана - 0. Reshenie otkrivane procedura_Tetracom.pdf
 2. Приложение 3.2 Публична покана - 1. Pilojenie 3.2_Publichna pokana_Tetracom.pdf
 3. Приложение 3.3 Изисквания към офертите - 2_Prilojenie_3.3_Iziskvania oferti.pdf
 4. Техническа спецификация - 3_Tehnicheska_specifikatsia.pdf
 5. Приложение 3.6 Методика за комплексна оценка на офертите - 4_Prilojenie_3.6_Primerna metodika.pdf
 6. Приложение 3.4 Оферта за участие в процедура "Избор с публична покана" -  5. Prilojenie 3.4_Oferta_Tetracom.pdf
 7. Приложение 3.4 Оферта за участие в процедура "Избор с публична покана"  (MS Word) -  5. Prilojenie 3.4_Oferta_Tetracom.doc
 8. Приложение 3.7 Декларация по чл. 53. ал.2 от ЗУСЕСИФ - 6. Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF.pdf
 9. Приложение 3.7 Декларация по чл. 53. ал.2 от ЗУСЕСИФ (MS Word) - 6_Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF_(Repaired)_4.doc
 10. Приложение 3.8 Заповед за назначаване на оценители - 7. Prilojenie 3.8_Zapoved_komisia_Tetracom.pdf
 11. Проект за договор по ОП 1 - 8_Proekt_dogovor_1_Tetracom.pdf
 12. Проект за договор по ОП 2 - 8_Proekt_dogovor_2_Tetracom.pdf
 13. Проект за договор по ОП 3 - 8_Proekt_dogovor_3_Tetracom.pdf
 14. Проект за договор по ОП 4 - 8_Proekt_dogovor_4_Tetracom.pdf
 15. Проект за договор по ОП 5 - 8_Proekt_dogovor_5_Tetracom.pdf

Архив с всички документи от тръжната документация  - tender_competitiveness.zip

------------------------------------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.001-1250 Подобряване на производствения капацитет в „Тетраком Интерактивни Решения“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Тетраком Интерактивни Решения“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО